Homehet Motiele huisKenniscentrumDroombronnenbank

Droombronnenbank

Van doelgroep naar droombron

Omdat het lastig is en kostbaar om voor ieder mens apart te bouwen, afgestemd op individuele eisen en verlangens, voegt ‘de markt’ mensen graag samen tot grovere eenheden; de zogeheten doelgroepen. Voor groepen kan men meer gelijkwaardige oplossingen bedenken en is minder variatie nodig. Vanuit een praktisch oogpunt is deze vorm van ordenen wel logisch. Het werken op basis van doelgroepen ligt dan ook diep verankerd in onze wijze van ontwikkelen. Het is als het ware historisch met ons vergroeid. 

Het karakter van het individu is wispelturig, de identiteit van de groep daarentegen, bepaald op basis van leeftijd, leefstijl, gezinsopbouw, inkomen, enzovoort, veel overzichtelijker.

Maar dat maakt die verlangens van het individu niet minder relevant of actueel. Zeker in een maatschappij die zo in beweging is, waardoor die relatie tussen individu en het collectief steeds verandert. Dit onder invloed van:

 • minder bindende instituten (huwelijk, kerk, politiek),
 • verandering sociale contacten (impact multi media),
 • toename economische zelfstandigheid van de vrouw (kostwinnerschap),
 • reorganisatie arbeidsmarkt (toename ZZP’ers),
 • groeiende diversiteit in levensloop (jonge mensen),
 • veranderende samenlevingsvormen en toename alleenstaanden,
 • verandering sociaal maatschappelijk participeren,
 • verandering van houding tot het hebben van ‘bezit’.

We zien een toename van individualisme, als óók meer diversiteit en dus zijn er voldoende redenen om aandacht te hebben voor het individu.

Maar hoe doen we dat? 

Hoe maken we al die dromen van mensen werkbaar? De droom is immers een containerbegrip, zonder heldere betekenis. Deze bedenkt iedereen voor zich, ongeacht de context. Iets is al gauw een droomhuis, droomauto of droombaan, snel verkocht met verleidelijke taal en beelden. Het werkt goed in de commercie, maar het blijven verzonnen dromen, met vaak een beperkt keuzepalet.

We zien een spanningsveld tussen individuele wensen en de ruimte die de samenleving bereid is om daarvoor vrij te maken.

De dromen van mensen tonen een veel meer genuanceerd mozaïek van wensen en verlangens dan we terugzien bij vastgoed-ontwikkelingen. Het gaat om behoeften die niet zelden de kaders van doelgroepen doorbreken, ontkennen of juist verbinden. Immers, je huis kunnen aanpassen, leven in een gezonde omgeving, invloed hebben op beslissingen, genieten van een goede investering, je niet alleen voelen, maar wel op jezelf kunnen zijn, zijn behoeften door alle leeftijden, inkomensgroepen, gezinssamenstellingen en leefstijlen heen. Het vanuit doelgroepen denken maakt het werkveld wel overzichtelijk, maar beperkt de ruimte die nodig is voor het individu om in te bewegen. 

Nu is het bijzondere van al die wensen en verlangens, die dromen, dat je kunt zien dat de oorsprong ervan verankerd ligt in net zulke overzichtelijke thema’s als die gelden voor de doelgroepen. Ze hebben alleen een meer primair karakter. Ze vinden hun oorsprong in onze behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbonden zijn. Deze behoeften functioneren als een soort inspiratiebronnen van waaruit dromen opborrelen. Wij noemen ze dan ook de droombronnen. En het idee is dat wanneer we deze droombronnen binnen ontwikkelingen een plek geven, als programma beschouwen, we een brug kunnen bouwen naar die behoeften van het individu.

Het vanuit doelgroepen denken maakt het werkveld wel overzichtelijk, maar beperkt de ruimte die nodig is voor het individu om in te bewegen.

Net als doelgroepen bieden ook droombronnen de gebruiker en architect een programma om inhoud te geven aan de ruimtelijke opgave. Zij laten zich vertalen in hele praktische idealen, functionaliteiten en kennisdomeinen. Gewoon verankerd in ons dagelijks bestaan. Ze richten zich alleen meer op onze belevingswaarden dan de ruilwaarden. Ze worden zichtbaar wanneer we vragen stellen als:

 • waarom dromen wij?
 • hoe geven we hier inhoud aan?
 • wat hebben we nodig?
 • wie kan dat faciliteren?
 • welke producten of kennisdomeinen brengen zij aan tafel?

Om deze content te concretiseren en zo ons collectief bewustzijn te stimuleren, ontwikkelen wij op dit moment een zogeheten droombronnenbank; een online hulpmiddel waarmee we mensen leren om hun dromen te vertalen naar een werkbaar programma van eisen.  

Identiteit doelgroep – karakter individu – dromenmozaïek – primaire behoefte – droombronnen

Waarom een droombronnenbank

De droombronnenbank moet een concreet (hulp)middel worden om ons collectief en intuïtief bewustzijn positief te stimuleren. Door zoveel mogelijk mensen te laten zien dat er meer mogelijk is dan we denken; door te investeren in een sterker bewustzijn. Dit maakt ons meer ontvankelijk voor een beter niveau van ruimte. Als je niet weet wat we kunnen, weet je ook niet wat je moet vragen of mag verlangen. Meer bewustzijn verhoogt het draagvlak voor betere kwaliteit met uiteindelijk meer ruimte voor innovatie en hervorming. 

Naast ruilwaarden óók belevingswaarden

We willen met de bank een ander framewerk bieden waarbinnen bestaande en nieuwe vermogens in de bouw betekenis krijgen. Een framewerk gebaseerd op de meerwaarde voor ons geluk. We willen het bewustzijn stimuleren dat wij de keuze hebben om onze omgeving niet alleen vanuit hun ruilwaarden te beschouwen (zoals hoeveelheden, afmetingen, functionaliteiten, kosten), maar ook vanuit hun belevingswaarden te beoordelen (zoals gezondheid, plezier, nostalgie, liefde).

Een unieke zoekmachine 

Anders dan bij een traditioneel platform, waar gebruikers meestal zelfstandig en doelbewust hun weg moeten vinden, voorzien wij de droombronnenbank van een uniek, voorgeprogrammeerd ‘landschap’ van vragen en antwoorden. Iedereen kan hier z’n weg vinden, dus ook zij die geen kennis hebben van producten of ervaring in de bouw.

Voor wie is de droombronnenbank

We willen ons in eerste instantie richten op het informeren van de eindgebruikers. Met name zij die alleen of als collectief iets willen ondernemen. Zij kunnen met de droombronnenbank hun eigen programma samenstellen als basis voor de planvorming. Maar de droombronnenbank is uiteraard ook interessant voor diegene die meer wil weten over wat we kunnen in de bouw of hoe die droombronnen tot een realiteit kunnen worden. In een latere fase van het initiatief zullen we ons ook richten op bedrijven en bouw-professionals.

Kennis delen

Een belangrijk kenmerk van de droombronnenbank is dat we de industrie niet alleen vragen om hun producten, maar ook hun kennis te delen. De industrie bezit soms hele praktische en concrete informatie die we in de praktijk niet op de voorgrond krijgen. We willen op een eenvoudige wijze concrete oplossingen koppelen aan begrijpelijke onderbouwingen.

Investeren in de toekomst

De droombronnenbank is ook een manier om bedrijven, die er naar streven om middels onderzoek en ontwikkeling ons meer te bieden dan alleen de verkoop van producten, een podium te geven. We kunnen kennisontwikkeling en innovatie stimuleren door bedrijven zich op dit vlak positief te laten onderscheiden. Via de droombronnenbank investeert de industrie niet alleen in hun eigen positie als ook in deze positieve impuls voor de toekomst.

Géén bulk-werk

Vanuit het voorgaande moge duidelijk zijn dat we producten en kennisdomeinen in de bank met zorg uitvragen. We etaleren niet de bulk, maar zoeken kwalitatieve en innovatieve producten. De criteria op basis waarvan wij kiezen zijn simpel: ze moeten inhoud geven aan het maximaliseren van de bewegingsruimte van de mens; dat wat die behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid kan faciliteren.

Directe lijn naar ontwikkelingen

Het is bekend dat goede ideeën of innovatieve producten het soms niet redden in de praktijk. Dit omdat ze primair niet van belang zijn voor de handel. Het huis of het kantoor wordt zonder deze ideeën of innovaties ook verkocht en dus komen zij niet tot bloei. Zelfs al zijn er voldoende mensen die er behoefte aan zouden hebben en ook bereid zijn om ervoor te betalen. 

Zoals eerder genoemd kunnen gebruikers vanuit de droombronnenbank hun eigen programma samenstellen en dit voorleggen aan hun architect of bouwer. Aan dit programma zitten dan de bedrijven vast die de gekozen producten of kennisdomeinen leveren en deze bedrijven maken zo meer kans om onderdeel te worden van een planontwikkeling.

Samenwerking

De droombronnenbank is een initiatief van de Motiele architect en wordt gebouwd in samenwerking met Wooltown Online Development en Pepijn van der Linden. Het initiatief wordt gesteund door onze partners.

Heb je interesse om mee te doen in deze ontwikkeling, neem dan gerust contact met ons op. Kies als onderwerp ‘droombronnenbank’ en geef een toelichting. Als je wilt dat we je terugbellen, vul dan je telefoonnummer in.

Lees onze brochure voor meer informatie.